Vedtægter for Hydrocephalus Foreningen

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Hydrocephalus Foreningen.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er et af bestyrelsesmedlemmernes bopæl.

Stk. 3 Stk. 3. Foreningens opretter en hjemmeside, hvor der skal være oplysninger om bestyrelse og foreningens vedtægter

§ 2. Foreningens formål

Stk. 1. Foreningens formål er at virke til gavn for personer med hydrocephalus og pårørende, og varetage medlemmernes interesser ved:

a) at skabe netværk for patienter og familier berørt af hydrocephalus, så ligestillede kan mødes og udveksle erfaringer.
b) at indsamle og udbrede information om hydrocephalus til patienter, pårørende og offentlige instanser.
c) at formidle viden om hydrocephalus gennem f.eks. brochure, hjemmeside og nyhedsbreve.
d) at arrangere møder og foredrag om hydrocephalus
e) at fremme samarbejdet med neurokirurgiske afdelinger og formidle oplysninger om og bistå medlemmerne om forhold og behandling i sundhedssystemet.
f) at informere omverden om foreningen og dens muligheder for støtte til patienter og familier berørt af hydrocephalus samt pædagoger, lærere eller andre faggrupper.
g) at have kontakt til tilsvarende internationale grupper, organisationer og foreninger.

Stk. 2. Foreningen er en ikke-profitskabende interesseorganisation uden politisk eller religiøst tilhørsforhold.

Stk. 3. Foreningens virksomhed foregår på møder, foredrag, kurser eller træf i Danmark og ved kontakt til personer (forældre, unge, pårørende) med behov for vejledning. Ved planlægning af konkrete arrangementer afgører bestyrelsen om der er deltagerbetaling og/eller om medlemskontingent skal være betalt for at deltage.

§ 3. Medlemsskab

Stk. 1. Foreningen er for personer med hydrocephalus og deres forældre/familier samt alle med interesse for foreningen. Der findes følgende typer medlemskab:

a) Enkeltperson
b) Husstand
c) Virksomhed/organisation
d) Støttemedlem

Stk. 2. Kun enkeltpersoner med hydrocephalus har stemmeret. En husstand har stemmeret svarende til antallet af personer med hydrocephalus. Støttemedlemmer samt virksomheder og organisationer har ikke stemmeret.

Stk. 3. Indmeldelse skal ske via foreningens hjemmeside/medlemsportal.

Stk. 4. Medlemskab kan være passivt eller aktivt. Virksomheder og støttepersoner er altid passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke stemmeret. Aktive medlemmer opkræves årskontingent, som er fastlagt på generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen. Årskontingent offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Stk. 5. Kontingent for kalenderåret opkræves i januarDetskal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Stemmeret anerkendes, såfremt årskontingent er betalt senest 28. februar.

Stk. 6. Ethvert medlem af foreningen eller dens styrende organ, kan til enhver tid ekskluderes, hvis medlemmet skader eller modarbejder foreningens interesser, såfremt et flertal på mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer herfor.

Stk. 7. Udmeldelse skal ske via foreningens hjemmeside/medlemsportal.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel til medlemmerne med angivelse af dagsorden. Indkaldelse sker via mail og foreningens facebookside.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer med hydrocephalus og husstande med hydrocephalus-patienter. Støttemedlemmer og virksomheder/organisationer er undtaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

a) Valg af stemmetællere
b) Valg af dirigent
c) Formandens beretning
d) Regnskabsaflæggelse
e) Behandling af indkomne forslag
f) Fastsættelse af kontingent
g) Godkendelse af budget
h) Valg af formand (ulige år)
i) Valg af kasserer (lige år)
j) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
k) Valg af revisorer og en revisorsuppleant
l) Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges på generalforsamlingen

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne overfor bestyrelsen fremsætter skriftligt ønske herom.

Stk. 2. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes senest 21 dage efter bestyrelsens beslutning, eller medlemmernes fremsatte ønske herom.

Stk. 3. Indkaldelse finder sted på samme måde, som gældende for ordinær generalforsamling.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af en bestyrelse på 5 personer.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode.

a) Formand, og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år.
b) Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år. Der vælges 2suppleanter (1 suppleant på ulige år og 1 suppleant på lige år).
c) Der vælges 1 revisorer. Revisor vælges hvert år.

Stk. 3. Bestyrelsen er foreningens øverste administrative og økonomiske myndighed mellem generalforsamlingerne og leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 4. Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen. Resten af bestyrelsen konstituerer sig selv, og fastsætter selv sin forretningsorden med valg af næstformand samt sekretær.

Stk. 5. Foreningen kan supplere sig med lokale arbejdsgrupper, som skal arbejde inden for rammerne af foreningens vedtægter. Grupperne udpeger en repræsentant, som er kontaktperson til bestyrelsen. De lokale arbejdsgrupper kan ansøge foreningens bestyrelse om økonomisk støtte til arrangementer/projekter.

Stk. 5. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 4 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 6. Hvis et medlem af bestyrelsen træder tilbage inden for en valgperiode træder suppleanten til og sidder valgperioden ud. Næstformanden træder i stedet for formanden. Suppleanten er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer er tilstede. Ved afstemning afgøres hver sag ved flertalsbeslutning. Står stemmerne lige er formandens (eller i hans fravær næstformandens) stemme afgørende.

Stk. 8. Bestyrelsen kan ansætte advokater til at varetage foreningens diverse juridiske opgaver og forpligtelser.

Stk. 9. Sekretæren skal føre protokol over samtlige bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Stk.10. Rådgivning og information fra foreningen/bestyrelsen erstatter ikke professionel lægerådgivning eller -behandling og må således aldrig danne udgangspunkt for hverken diagnose eller behandling. Foreningen fraskriver sig dette ansvar.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab. Forslag til budget for det kommende budgetår udsendes samtidig med indkaldelse til bestyrelsesmøde i november. Bestyrelsen godkender primo november budget for det kommende år og udarbejder forslag til kontingent.

Stk. 3. Kassereren fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter samt foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Foreningens midler indsættes på foreningens bankkonto. Kontantbeholdningen må ikke overstige Dkk 3.000. Ved økonomiske dispositioner over Dkk 500 kræves underskrift af formanden og kasserer.

Stk. 5. Kassereren udarbejder, eventuelt i samarbejde med en professionel revisor, et årsregnskab, en regnskabsmæssig beretning og et budget for næste regnskabsår. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

stk. 6: Medlemsregisteret skal indeholde navn, adresse, mail, telefon. Endvidere cpr.nr. hvis der ønskes skattefradrag for gaver

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem

fra foreningen.

Stk. 2. Intet medlem af bestyrelsen hæfter personligt for foreningens økonomi og der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to efter hinanden afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål. Foreningens midler ved opløsning skal anvendes inden for EU Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 29. maj 2011.

FACEBOOK